In-to-the-light_edited.jpg

stichting
Artsen Voor Waarheid

Laten we in vrede samenkomen om moraliteit, ethiek, onafhankelijkheid, waarheid, vrijheid en medemenselijkheid terug te brengen binnen de geneeskunde en onze samenleving

Heeft u een zorgvraag?

Neem contact met ons op.

Lees hier het meest actuele nieuws

Bekijk deze bloedanalyse voordat u een volgende 'booster' overweegt te ontvangen of toe te dienen

Deze video toont het onderzoek dat gedaan werd middels het afnemen en analyseren van een druppel bloed onder een microscoop bij 4 geïnjecteerde en 4 niet-geïnjecteerde vrijwilligers. Dit wordt wel een levendbloed analyse genoemd. Alhoewel een levendbloed analyse niet objectief genoeg is om een eenduidige analyse te geven spreken de indringende beelden spreken voor zich. Gezond bloed bestaat uit vrij stromende bloedcellen. Het aangetaste bloed geeft een samengeklonterd beeld van aaneengeschakelde clusters bloedcellen die verdikte substantie vormen.

Dat dit geen gezond bloedbeeld is moge duidelijk zijn. Ondanks dat het onderzoek klein van opzet is (N = 4) is het reden genoeg om de gehele mRNA injectie campagne tot een halt te roepen en uitvoerig vervolg onderzoek te doen.

Bent u geïnjecteerd en bent u benieuwd naar de effecten ervan op uw bloed dan kunt u overwegen een d-dimeer test eventueel aangevuld met een levendbloed analyse via uw huisarts aan te vragen. Een d-dimeer test geeft een objectieve waardebepaling van de aanwezigheid van micro-trombocieten in uw bloed. Dit is relevant omdat bekend is dat een van de bijwerkingen van de injectie bloedklontering is. Lees meer ...

Untitled-1.gif

Hoofddoel van de stichting

  • Herstel van de ethiek en de moraal binnen de geneeskunde.

  • Herstel van de legale gronden betreffende aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij de keuze tot al dan niet handelen, op basis van transparante en eerlijke voorlichting aan de arts en de patiënt:

    • Deze voorlichting dient belangeloos te zijn, objectief, transparant en volledig. Gebaseerd op eerlijke wetenschap, zodat zowel de arts als de patiënt werkelijk weet waarvoor hij/zij kiest (geïnformeerde toestemming ofwel 'informed consent').

De huidige Coronacrisis heeft de mensheid in al haar levensaspecten in de greep. Basale grondrechten zijn omwille van ongefundeerde medische redenen door een politieke greep op de geneeskunde van de populatie afgenomen. Beschikbare medicatie wordt verboden of onderdrukt en levensgevaarlijke experimentele inentingen worden ons opgedrongen. Medisch opgedrongen protocollen en beleid schenden de Neurenberg Code,  de eed van Hippocrates en de basale mensenrechten.

 

Vele internationale experts, artsen en juristen duiden de basis voor het politiek en medisch corona beleid als ondoorzichtig en ongefundeerd en de huidige maatregelen en medische protocollen contraproductief, destructief en resoluut onacceptabel.

Respectabele wetenschappers en andere leden van onze maatschappij die dit onderschrijven worden monddood gemaakt, 'gecanceld' en 'geframed' door politiek, censuur en media-aanvallen. In dit licht kunnen we ook nader kijken naar de wijziging die in januari 2020 is doorgevoerd binnen de wet GGZ. Onder deze wet kunnen critici van het beleid onder de noemer 'waanideeën' gedwongen worden gehospitaliseerd zonder tussenkomst van de psychiater en de rechter.

De stichting zal op al deze problemen steeds een antwoord geven door een open debat te blijven voeren met alle leden van onze maatschappij. Zij wil nadrukkelijk een aanspreekpunt en een spreekbuis zijn voor en een platform bieden aan artsen en overige leden binnen de maatschappij. Zij zal op vreedzame wijze, ondersteunen bij de ver-een-iging van artsengroepen en andere bevolkings- of beroepsgroepen.

 

Artsen voor Waarheid wil breed informeren. Ze stelt zich tot doel intensief samen te werken met de publieke en de gezondheidssector binnen Nederland en met soortgelijke organisaties over de gehele wereld.

We zijn op basis van deze (inter)nationale samenwerking en op basis van gezamelijk vergaarde wetenschappelijke data en informatie, tot een internationale consensus gekomen die de basis vormt voor een medisch-ethische aansprakelijkheidsstelling met nationale en internationale juridische grondslag.

Deze aansprakelijkheidsstelling wordt door de stichting aan de mensheid beschikbaar gesteld en kan door eenieder verstuurd worden naar elke ambtelijk of publiekelijk verantwoordelijke die zich bewust dan wel onbewust schuldig maakt aan het verlenen van medewerking aan misdaden tegen de menselijkheid.

 

Artsen zullen zich kunnen beroepen op dit juridische document zodat we, verenigd in waarheid en vrijheid, een gezamelijke exitstrategie kunnen bewerkstelligen.

 

Nieuwe waarden en normen zijn noodzakelijk om binnen de farmaceutische industrie tot een balans te komen wat betreft ethiek en winstbejag. De regulatie van het industrieel-medische overheidsmonopolie is defect. De geneeskunst mag meer aandacht gaan besteden aan preventie, gezondheid en aan ongemanipuleerd onderzoek en educatie en minder aan winstbejag.

 

De stichting heeft veel aandacht voor de huidige medische en niet medische experimenten waaraan de mensheid wordt blootgesteld. Wederom zijn het voorzorgsprincipe, geïnformeerde toestemming (informed consent), preventie en educatie zeer belangrijk.

 

De stichting stelt zich tot doel de vrijheid en gezondheid van mensen op een vreedzame en constructieve wijze te beschermen en wil de huidige gruwelijkheden en misdaden tegen de mensheid nu en in de toekomst tot een halt roepen.

We the people have to take back the power and protect our children and all of humanity against genetic experiments.