In-to-the-light_edited.jpg

stichting
Artsen Voor Waarheid

Laten we ons in vrede verenigen om waarheid, vrijheid en ethiek
terug te brengen binnen de
geneeskunde en
onze samenleving.

Doet u vrijwillig mee aan een gevaarlijk medisch experiment? U bepaalt!

Untitled-8.gif

Het corona 'vaccin' is feitelijk nooit eerder toegepaste experimentele gentherapie met mogelijk blijvende wijziging aan uw DNA als gevolg. Berichten over ernstige schade en de dood als gevolg van de injectie stromen van over de hele wereld binnen. Om zowel de Nederlandse bevolking als de arts/verpleegkundige die de injectie gaat zetten in bescherming te nemen heeft stichting Artsen Voor Waarheid twee brieven opgesteld voor de arts en de 'patiënt'.

Zelfs de bijsluiter van het 'vaccin' vermeldt dat het een experiment betreft welke tot december 2023 loopt.

De Neurenberg Code uit 1947 stelt dat vrijwillige en geïnformeerde toestemming moet worden gegeven door een betrokkene voor deelname aan een experimentele medische behandeling. De arts/wetenschapper heeft hierbij een zware informatie- en waarschuwingsplicht zodat de 'patiënt' weet hij/zij zich aan blootstelt en wat de risico's zijn.

Bespreek de brieven met uw arts, uw werkgever, instelling, collega's, vrienden en familie. Informeer en bescherm uzelf!

Hoofddoel van de stichting

  • Herstel van de ethiek en de moraal binnen de geneeskunde.

  • Herstel van de legale gronden betreffende aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij de keuze tot al dan niet handelen, op basis van transparante en eerlijke voorlichting aan de arts en de patiënt:

    • Deze voorlichting dient belangeloos te zijn, objectief, transparant en volledig. Gebaseerd op eerlijke wetenschap, zodat zowel de arts als de patiënt werkelijk weet waarvoor hij/zij kiest (geïnformeerde toestemming ofwel 'informed consent').

De huidige Coronacrisis heeft de mensheid in al haar levensaspecten in de greep. Basale grondrechten zijn omwille van ongefundeerde medische redenen door een politieke greep op de geneeskunde van de populatie afgenomen. Beschikbare medicatie wordt verboden of onderdrukt en levensgevaarlijke experimentele inentingen worden ons opgedrongen. Medisch opgedrongen protocollen en beleid schenden de Neurenberg Code,  de eed van Hippocrates en de basale mensenrechten.

 

Vele internationale experts, artsen en juristen duiden de basis voor het politiek en medisch corona beleid als ondoorzichtig en ongefundeerd en de huidige maatregelen en medische protocollen contraproductief, destructief en resoluut onacceptabel.

Respectabele wetenschappers en andere leden van onze maatschappij die dit onderschrijven worden monddood gemaakt, 'gecanceld' en 'geframed' door politiek, censuur en media-aanvallen. In dit licht kunnen we ook nader kijken naar de wijziging die in januari 2020 is doorgevoerd binnen de wet GGZ. Onder deze wet kunnen critici van het beleid onder de noemer 'waanideeën' gedwongen worden gehospitaliseerd zonder tussenkomst van de psychiater en de rechter.

De stichting zal op al deze problemen steeds een antwoord geven door een open debat te blijven voeren met alle leden van onze maatschappij. Zij wil nadrukkelijk een aanspreekpunt en een spreekbuis zijn voor en een platform bieden aan artsen en overige leden binnen de maatschappij. Zij zal op vreedzame wijze, ondersteunen bij de ver-een-iging van artsengroepen en andere bevolkings- of beroepsgroepen.

 

Artsen voor Waarheid wil breed informeren. Ze stelt zich tot doel intensief samen te werken met de publieke en de gezondheidssector binnen Nederland en met soortgelijke organisaties over de gehele wereld.

We zijn op basis van deze (inter)nationale samenwerking en op basis van gezamelijk vergaarde wetenschappelijke data en informatie, tot een internationale consensus gekomen die de basis vormt voor een medisch-ethische aansprakelijkheidsstelling met nationale en internationale juridische grondslag.

Deze aansprakelijkheidsstelling wordt door de stichting aan de mensheid beschikbaar gesteld en kan door eenieder verstuurd worden naar elke ambtelijk of publiekelijk verantwoordelijke die zich bewust dan wel onbewust schuldig maakt aan het verlenen van medewerking aan misdaden tegen de menselijkheid.

 

Artsen zullen zich kunnen beroepen op dit juridische document zodat we, verenigd in waarheid en vrijheid, een gezamelijke exitstrategie kunnen bewerkstelligen.

 

Nieuwe waarden en normen zijn noodzakelijk om binnen de farmaceutische industrie tot een balans te komen wat betreft ethiek en winstbejag. De regulatie van het industrieel-medische overheidsmonopolie is defect. De geneeskunst mag meer aandacht gaan besteden aan preventie, gezondheid en aan ongemanipuleerd onderzoek en educatie en minder aan winstbejag.

 

De stichting heeft veel aandacht voor de huidige medische en niet medische experimenten waaraan de mensheid wordt blootgesteld. Wederom zijn het voorzorgsprincipe, geïnformeerde toestemming (informed consent), preventie en educatie zeer belangrijk.

 

De stichting stelt zich tot doel de vrijheid en gezondheid van mensen op een vreedzame en constructieve wijze te beschermen en wil de huidige gruwelijkheden en misdaden tegen de mensheid nu en in de toekomst tot een halt roepen.

We the people have to take back the power and protect our children and all of humanity against genetic experiments.