In-to-the-light_edited.jpg

stichting
Artsen Voor Waarheid

Laten we ons in vrede verenigen om waarheid, vrijheid en ethiek
terug te brengen binnen de
geneeskunde en
onze samenleving.

Brandbrief over experimentele injecties voor ouders en kinderen/jongeren door de NVKP:
“KINDEREN, COVID-19 EN DE ZOMER VAN 2021

Voor iedereen zal deze zomer er één kunnen zijn als alle andere zomers. Er is in principe wat betreft Covid-19 geen reden om je extra zorgen te maken, niet over je eigen gezondheid, die van je kind of van je omgeving. Voor mensen onder de 70 jaar heeft Covid-19 een IFR (Infection Fatality Rate/sterftekans in het geval van ziekte) van 0,13% vergelijkbaar met de griep. Voor jongeren en kinderen is de IFR zo goed als nul. De beste bescherming tegen infecties krijg je o.a. door gezonde voeding en (buiten)sporten.

Elke injectie dient een keuze te zijn als er ook maar enig risico is op schade en ongewenste bijwerkingen. Het is ook de eigen verantwoordelijkheid, daarom adviseren wij ouders en kinderen om met elkaar in overleg te gaan en je goed te informeren. Omdat de informatie van de overheid onvolledig is vult de NVKP deze aan met feiten over risico’s en verwijzingen naar bronnen die je kunt raadplegen.

De Covid-19 injecties maken gebruik van gentechnologie, een nieuwe technologie (GMO) die anders werkt dan vaccins! Ze zijn niet goedgekeurd, maar voorlopig toegelaten na slechts 3 maanden testen. In testfasen 3 en 4 worden de lange termijneffecten onderzocht en die duren tot december 2023. Pas dan is er beter zicht op de veiligheid van de injecties.

Dierproeven zijn overgeslagen. Pogingen in het verleden om met gentechnologie ‘vaccins’ te ontwikkelen liepen niet goed af; alle ‘gevaccineerde’ muizen overleefden een opnieuw blootstellen aan het virus niet. Voor het mogelijk optreden van zo’n versterkte reactie van het immuunsysteem, ‘immune enhancement’ (ADE), wordt vanaf het voorjaar van 2020 gewaarschuwd. Wat zal er de komende herfst gebeuren?

Het bijhouden en melden van álle bijwerkingen zou daarom de hoogste prioriteit moeten hebben, helaas wordt hooguit 10% van alle bijwerkingen gemeld. Vele miljoenen mensen over de hele wereld hebben de injecties al gekregen zodat in Nederland alleen al 385.000 bijwerkingen, zoals epileptische aanvallen, bloedstolsels, hersenaandoeningen, hartspierontsteking en 400 overlijdens, zijn gemeld.

Ook kinderen en jongeren lopen kans op blijvende schade of zelfs overlijden na de injecties, terwijl gezonde kinderen nauwelijks ziek worden van covid-19. Ook al is er officieel alleen toestemming gegeven voor het vaccineren van 18+ meldt EMA-database Eudra-Vigilance 9 overlijdens in de leeftijd 0 – 17 jaar en 587 ernstige bijwerkingen. De bijsluiter van het Pfizervaccin meldt dat gevaccineerde kinderen van de 12 - 16 jaar 0,4% kans op ernstige bijwerkingen hadden. Overlijdens worden (nog) niet vermeld in de bijsluiters.

Covid-19 doormaken betekent langdurige, mogelijk levenslange bescherming, zelfs na een milde besmetting én tegen alle varianten van Sars-Cov2. Een gezond en geoefend immuunsysteem zorgt ervoor dat het virus en de geïnfecteerde cellen worden opgeruimd.

De experimentele injecties worden opgedrongen aan iedereen en straks ook aan jongeren en kinderen om deze nog vóór de zomer te nemen onder het voorwendsel van het terugkrijgen van vrijheden. De overheid heeft eerst allerlei niet effectief gebleken beperkingen opgelegd en ons grondwettelijke grondrecht op vrijheid ingeperkt, die weer ‘terugverdiend’ kunnen worden door de injectie te nemen. Vanwaar deze haast zo vlak voor de zomer?

Wij adviseren je om de keuze tot wel of niet vaccineren uit te stellen tot na eind 2023 of tot na oktober 2021. Een mooie zomer! “

Een printvriendelijke versie met bronnen (tweezijdig printen) is hier:

https://www.nvkp.nl/fileadmin/nvkp/pdf/NVKP_kinderen_en_Covid-19_met_bronnen.pdf

 

Een belangrijke toegevoegde vraag, aan de overheid gesteld is: Mogen ouders die zich onder druk gezet voelen, bij schade rekenen op steun van de overheid?
Waarom zou de overheid, zolang de veiligheid niet is gegarandeerd, meewerken aan het opvoeren van vaccinaties. De overheid dient eerst het bewijs van veiligheid voor de kwetsbaarsten, onze kinderen te leveren! 

Hoofddoel van de stichting

  • Herstel van de ethiek en de moraal binnen de geneeskunde.

  • Herstel van de legale gronden betreffende aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid bij de keuze tot al dan niet handelen, op basis van transparante en eerlijke voorlichting aan de arts en de patiënt:

    • Deze voorlichting dient belangeloos te zijn, objectief, transparant en volledig. Gebaseerd op eerlijke wetenschap, zodat zowel de arts als de patiënt werkelijk weet waarvoor hij/zij kiest (geïnformeerde toestemming ofwel 'informed consent').

De huidige Coronacrisis heeft de mensheid in al haar levensaspecten in de greep. Basale grondrechten zijn omwille van ongefundeerde medische redenen door een politieke greep op de geneeskunde van de populatie afgenomen. Beschikbare medicatie wordt verboden of onderdrukt en levensgevaarlijke experimentele inentingen worden ons opgedrongen. Medisch opgedrongen protocollen en beleid schenden de Neurenberg Code,  de eed van Hippocrates en de basale mensenrechten.

 

Vele internationale experts, artsen en juristen duiden de basis voor het politiek en medisch corona beleid als ondoorzichtig en ongefundeerd en de huidige maatregelen en medische protocollen contraproductief, destructief en resoluut onacceptabel.

Respectabele wetenschappers en andere leden van onze maatschappij die dit onderschrijven worden monddood gemaakt, 'gecanceld' en 'geframed' door politiek, censuur en media-aanvallen. In dit licht kunnen we ook nader kijken naar de wijziging die in januari 2020 is doorgevoerd binnen de wet GGZ. Onder deze wet kunnen critici van het beleid onder de noemer 'waanideeën' gedwongen worden gehospitaliseerd zonder tussenkomst van de psychiater en de rechter.

De stichting zal op al deze problemen steeds een antwoord geven door een open debat te blijven voeren met alle leden van onze maatschappij. Zij wil nadrukkelijk een aanspreekpunt en een spreekbuis zijn voor en een platform bieden aan artsen en overige leden binnen de maatschappij. Zij zal op vreedzame wijze, ondersteunen bij de ver-een-iging van artsengroepen en andere bevolkings- of beroepsgroepen.

 

Artsen voor Waarheid wil breed informeren. Ze stelt zich tot doel intensief samen te werken met de publieke en de gezondheidssector binnen Nederland en met soortgelijke organisaties over de gehele wereld.

We zijn op basis van deze (inter)nationale samenwerking en op basis van gezamelijk vergaarde wetenschappelijke data en informatie, tot een internationale consensus gekomen die de basis vormt voor een medisch-ethische aansprakelijkheidsstelling met nationale en internationale juridische grondslag.

Deze aansprakelijkheidsstelling wordt door de stichting aan de mensheid beschikbaar gesteld en kan door eenieder verstuurd worden naar elke ambtelijk of publiekelijk verantwoordelijke die zich bewust dan wel onbewust schuldig maakt aan het verlenen van medewerking aan misdaden tegen de menselijkheid.

 

Artsen zullen zich kunnen beroepen op dit juridische document zodat we, verenigd in waarheid en vrijheid, een gezamelijke exitstrategie kunnen bewerkstelligen.

 

Nieuwe waarden en normen zijn noodzakelijk om binnen de farmaceutische industrie tot een balans te komen wat betreft ethiek en winstbejag. De regulatie van het industrieel-medische overheidsmonopolie is defect. De geneeskunst mag meer aandacht gaan besteden aan preventie, gezondheid en aan ongemanipuleerd onderzoek en educatie en minder aan winstbejag.

 

De stichting heeft veel aandacht voor de huidige medische en niet medische experimenten waaraan de mensheid wordt blootgesteld. Wederom zijn het voorzorgsprincipe, geïnformeerde toestemming (informed consent), preventie en educatie zeer belangrijk.

 

De stichting stelt zich tot doel de vrijheid en gezondheid van mensen op een vreedzame en constructieve wijze te beschermen en wil de huidige gruwelijkheden en misdaden tegen de mensheid nu en in de toekomst tot een halt roepen.

We the people have to take back the power and protect our children and all of humanity against genetic experiments.