Ernstige gevolgen mRNA Covid serum

FDA: mogelijke bijwerkingen Covid serum

 

De Amerikaanse Food and Drug Administration (de toezichthouder op medicijnen, gelijk aan de European Medicines Agency, EMA) heeft een lijst gepubliceerd met mogelijke effecten van de corona mRNA injectie. Zie de afbeelding hiernaast en de Nederlandse vertaling hieronder.

 

Bron: Vaccines and Related Biological Products Advisory Committee October 22, 2020 Meeting Presentation- COVID19 CBER Plans for Monitoring Vaccine Safety and Effectiveness (fda.gov) (pagina 17)

FDA-bijwerkingen-Covid-vacc.gif

De genoemde bijwerkingen betreffen:

 • Syndroom van Guillain-Barré - immuunsysteem tast zenuwen aan

 • Acute verspreide encefalomyelitis - ontsteking in de hersenen / ruggenmerg

 • Transversale myelitis - beschadigt isolerende zenuwcelvezels

 • Encefalitis - hersenontsteking

 • Myelitis - ontsteking van het ruggenmerg.

 • Encefalomyelitis - ontsteking van de hersenen en het ruggenmerg

 • Meningoencefalitis - herpes

 • Meningitis - infectie/ontsteking van vloeistof die de hersenen / het ruggenmerg beschermt.

 • Encefolapathie - schade of ziekte die de hersenen aantast.

 • Convulsies/toevallen - oncontroleerbare spiersamentrekkingen

 • Beroerte - slechte bloedtoevoer naar de hersenen veroorzaakt celdood

 • Narcolepsie - chronische slaapstoornis, overweldigende slaperigheid overdag

 • Kataplexie - spieren worden plotseling slap of verzwakken zonder waarschuwing

 • Anafylaxie - ernstige levensbedreigende allergische reacties.

 • Acuut myocardinfarct - hartaanval

 • Myocarditis - ontsteking van de hartspier

 • Pericarditis - ontsteking van het hartzakje

 • Auto immuunziekte - immuunsysteem valt het lichaam aan

 • Uitkomsten van zwangerschap en geboorte - doodgeborenen

 • Niet-anafylactische allergische reacties - ernstige allergische reacties

 • Trombocytopenie - beenmergaandoening, leukemie, immuunsysteem

 • Verspreide intravasculaire coagulatie - abnormale bloedstolling in het lichaam

 • Veneuze trombo-embolie - bloedstolsels die hartaanvallen veroorzaken

 • Artritis en artralgie - gewrichtspijn

 • Ziekte van Kawasaki - hoge koorts en vervelling van de huid

 • Vaccin-versterkte ziekte

 • Vaccingerelateerde ademhalingsziekte

 • Multisysteeminflammatoir syndroom bij kinderen

 • Ontsteking van het hart, de longen, de nieren, de hersenen, de huid, de ogen of de maagdarmorganen.

 • De dood

 

Bron: https://www.fda.gov/media/143557/download (pag. 17)

Reeds vele meldingen van ziekte en overlijden na corona injectie.

Niet in het nieuws, wel op internet ...

 

Een persoon die sterft met onderliggende aandoeningen en een positieve PCR test wordt als 'corona dode' genoteerd. Als iemand sterft na enting met het corona 'vaccin' dan heeft dat volgens de experts veelal niets met elkaar te maken. In toenemende mate zien we op internet en in de sociale media berichten van mensen die ernstig ziek worden of sterven aan de gevolgen van de corona injecties.

 

Bekijk de lijst hieronder en ga naar het Telegram kanaal https://t.me/joinchat/VuoNCbFvzOFEIAWE voor een actueel overzicht van meldingen.

20-doden-Noorwegen.gif
10-doden-in-Duitsland.gif
Arts-in-Florida-sterft-na-v.gif
Vrouw-ervaart-bijwerkingen..gif
100-meldingen-bijwerking-na.gif
vaccine-victim.gif

Overige meldingen van (bij)werkingen van de experimentele Covid injectie:

Objectieve informatie over de experimentele COVID-19 mRNA behandeling

De serums zijn NIET goedgekeurd door de FDA en de EMA 

Het EMA en de amerikaanse FDA hebben de verschillende Corona 'vaccins' niet goedgekeurd. De volledige preklinische en klinische testfasen zijn immers niet doorlopen. Er is dus geen gedegen veiligheidsprofiel beschikbaar en er is geen garantie dat het vaccin veilig is. Dierproeven zijn overgeslagen en de bevolking bevindt zich momenteel in de klinische testfase 3. Dit maakt de behandeling per definitie een medisch experiment. Het mRNA serum is door zowel de FDA als de EMA voorlopig toegestaan via een versnelde procedure voor urgentie gebruik.

Als je het vaccin neemt ben je onderdeel van een testfase die tot december 2023 duurt

In het “assessment” rapport van de EMA staat het volgende: “Met het oog op de verklaarde noodsituatie op het gebied van de volksgezondheid van internationale zorg en om een vroege levering te garanderen, is dit medicinaal product onderworpen aan een in de tijd beperkte vrijstelling waardoor kan worden vertrouwd op batchcontroletests die zijn uitgevoerd op de geregistreerde locatie (s) die zich in een derde land bevinden. Deze vrijstelling vervalt op 31 augustus 2021. De uitvoering van EU-gebaseerde regelingen voor batchcontrole, inclusief de nodige wijzigingen in de voorwaarden van de handelsvergunning, moet uiterlijk op 31 augustus 2021 zijn voltooid, in overeenstemming met het overeengekomen plan voor deze overdracht van testen. Voortgangsrapportages moeten op 31 maart 2021 worden ingediend en worden opgenomen in de jaarlijkse verlengingsaanvraag.” (pagina 139)

Voor december 2023 moet het volgende onderzoek klaar zijn;
“Om de werkzaamheid en veiligheid van Comirnaty te bevestigen, moet de vergunninghouder het definitieve klinische onderzoeksrapport indienen voor het gerandomiseerde, placebogecontroleerde, waarnemersblinde onderzoek C4591001.” ( pagina 140 )

afbeelding-3_edited.png

Het volledige Engelstalige rapport kun je hier downloaden:
https://www.ema.europa.eu/en/documents/assessment-report/comirnaty-epar-public-assessment-report_en.pdf

comirnaty-epar-public-assessment-report_en

Engels onderzoek toont nu al 3% vaccinschade

Een onderzoek in Engeland heeft aangetoond dat 3.150 van de 112.807 (3%) van de gevaccineerde mensen niet meer in staat is om deel te nemen aan de normale dagelijkse activiteiten of zorg nodig heeft van een arts.

afbeelding-2.png

Het volledige Engelstalige rapport kun je hier downloaden:
https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/downloads/slides-2020-12/slides-12-19/05-COVID-CLARK.pdf

Anaphylaxis-mRNA-Followup

Risico's rond de experimentele aard van de serums is bekend bij de regering

Uit de brief die Hugo de Jonge naar de tweede kamer stuurde blijkt dat de regering ermee bekend is dat de Corona 'vaccins' een ongeteste therapie betreft waar risico's aan verbonden zijn. Des te opmerkelijker is de vergelijking die meneer de Jonge maakt met een frikandel waar je de ingrediënten ook niet van kent maar wel je leven lang eet als neerbuigende repliek op de opmerking dat mensen argwanend zijn naar het serum.

afbeelding-1.png

De volledige brief kun je hier downloaden:
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/vaccinaties/documenten/kamerstukken/2020/11/16/kamerbrief-over-aankoop-covid-19-vaccins

kamerbrief-over-aankoop-covid-19-vaccins

Aansprakelijkheid en risico ligt 100% bij de bevolking ... bij jou

Over de aansprakelijkheid over eventuele vaccinschade zijn kamer vragen gesteld omdat de inhoud van de aankoop deal 'staatsgeheim' is. De farmaceutische fabrikanten zijn niet aansprakelijk. De Nederlandse bevolking draagt 100% risico, zowel fysiek, emotioneel als financieel. Eventuele schadevergoedingen zullen, mits toegekend, van belastinggeld betaald worden.

Kamervraag 5.
"Wat is de laatste stand van zaken met betrekking tot de aansprakelijkheid wanneer vaccins leiden tot gezondheidsschade? Wat is er nu precies afgesproken met betrekking tot de aansprakelijkheid bij gezondheidsschade en toekomstige mogelijke schadeclaims?"

Antwoord op kamervraag 5.
"In algemene zin wil ik graag opmerken dat voorop staat dat de Europese wetgeving inzake productaansprakelijkheid in de contracten volledig gerespecteerd wordt. Wel worden in de overeenkomsten afspraken gemaakt over een vrijwaring door de lidstaten van de farmaceutische bedrijven ten aanzien van claims van derden. Voor deze vrijwaringssituatie gelden specifieke en strikte voorwaarden. Dat betekent dat lidstaten vrijwaring bieden bij claims die zien op bijvoorbeeld een verborgen gebrek van een vaccin dat niet bekend was op het moment van toelating. De contracten die getekend worden door de Europese Commissie voorzien in een geheimhoudingsverklaring voor alle betrokken partijen inclusief de vertegenwoordigers van de 27 lidstaten. Hierdoor kan niet worden ingegaan op specifiek gemaakte afspraken in die contracten."

Link naar document:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2020/10/28/beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-vaccindeals-staatsgeheim-experts-roepen-op-tot-transparantie

beantwoording-kamervragen-over-het-bericht-vaccindeals-staatsgeheim-experts-roepen-op-tot-transparantie

Bron: https://www.staopvoorvrijheid.nl/vaccinatie-wat-moet-je-weten-alle-feiten-op-een-rij/

Studie toont: na vaccin meer risico op ernstige ziekte

De technologie die ingezet wordt met de COVID-19 serums is bedoeld om neutraliserende antilichamen op te wekken in de cellen van de geinjecteerde. Een nevenwerking hiervan is dat de betrokkene een grote kans heeft op de ontwikkeling van antilichaam-afhankelijke versterking (ADE) en een ernstiger ziekteverloop van Covid-19 dan wanneer ze niet waren gevaccineerd.

Vaccins voor SARS, MERS en RSV zijn vanwege dit risico nooit goedgekeurd. Dit risico wordt voldoende verdoezeld in protocollen voor klinische onderzoeken en toestemmingsformulieren voor lopende COVID-19-vaccinonderzoeken dat het onwaarschijnlijk is dat de patiënt dit risico voldoende begrijpt, waardoor echt geïnformeerde toestemming van proefpersonen in deze onderzoeken wordt vermeden.

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33113270/