Informed consent arts/patiënt

Informeer en bescherm uzelf en uw geliefden

De overheid is gestart en heeft haast met haar vaccinatie campagne voor het experimentele corona vaccin. De eerste groepen die het vaccin aangeboden krijgen zijn zorgmedewerkers en bewoners van verzorgingstehuizen. Al snel zal dit uitgebreid worden naar overige beroepsgroepen en delen van de Nederlandse populatie.

Om iedereen in staat te stellen een afgewogen en volledig geïnformeerde keuze te kunnen maken hebben wij een aantal documenten opgesteld. U kunt deze documentatie gebruiken om met uw familie, vrienden, collega's, werkgever en/of arts in gesprek te gaan.

 

Weet dat u ten alle tijde vrij bent uw eigen keuze te maken. Op geen enkele manier kunt u verplicht worden in te stemmen met het nemen van het vaccin, ook niet onder druk. Precies om die reden is de Neurenberg Code in 1947 opgesteld. Ken uw rechten, leef uw waarheid!

Artsen hebben zich te houden aan de Eed van Hippocrates, hebben een plicht tot informeren en het verkrijgen van uitdrukkelijke toestemming van de patiënt bij een medische behandeling. Inzake de deelname aan een medisch experiment door een betrokkene – zoals het huidige ‘Covid-19 vaccinatie’ experiment – gaat de zorgplicht van een arts jegens de betrokkene nog veel verder.

Om geïnformeerde artsen te ondersteunen bij het gewetensvol en rechtmatig verlenen van zorg en om ongeïnformeerde artsen hierbij te betrekken heeft de stichting een tweetal brieven opgesteld die per mail verstuurd worden naar GGD artsen, huisartsen en artsen werkzaam bij instellingen (GGZ, gehandicaptenzorg, psychiatrie, ouderenzorg, revalidatie artsen enz.).

Brieven gericht aan artsen/instellingen

De brieven hieronder zijn gericht aan individuele artsen. Ze worden ermee herinnerd aan het feit dat:

  • Ze als arts de Eed van Hippocrates hebben afgelegd met als uitgangspunt "Ik zal u niet schaden".

  • We als mensheid in de Neurenberg Code van 1947 met elkaar hebben afgesproken dat experimenten met de mensheid nooit meer mogen gebeuren zonder voorafgaande uitdrukkelijke en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkene en op ieder moment gestopt moeten kunnen worden door de wetenschapper/arts/medicus (in casu niet mogelijk).

  • Artsen zich moeten houden aan het principe van informed consent waarbij de arts de patiënt gedegen en volledig informeert over het beoogde effect en de te verwachten risico's voorafgaand aan het uitvoeren van een medische handeling (in dit geval specifiek gericht op het ‘Covid-19 vaccin’ voor gezonde mensen), in het bijzonder wanneer het een medisch experiment betreft (KNMG).

  • Indien sprake is van het inenten van groepen (gezonde) mensen met een experimenteel mRNA serum onder verantwoordelijkheid van de arts(en) zonder daarbij uitdrukkelijk en ondubbelzinnige toestemming van de betrokkenen te hebben gekregen is sprake van strijd met de bepalingen van het internationale verdrag ‘Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide’ van kracht sinds 12 januari 1951. Een ieder die zich schuldig maakt aan genocide zal op enig moment internationaal worden vervolgd, berecht en gestraft.

 

Patiëntenbrief t.b.v. geïnformeerde toestemming (informed consent)

Om zowel artsen als patiënten in bescherming te nemen heeft de stichting een patiëntenbrief opgesteld aan de hand waarvan de arts geheel en volledig kan voldoen aan het principe van informed consent m.b.t. deelname aan medische experimenten. De verantwoordelijkheid voor het verkrijgen van toestemming van de patiënt voor de medische behandeling, dan wel deelneming aan het medische experiment ‘Covid-19 viccinatie’ ligt geheel bij de arts!

 

- BELANGRIJK PATIËNTENBRIEF: INFORMED CONSENT-

Wanneer de patiëntenbrief NIET door de betrokkene is ondertekend

is de arts NIET gemachtigd/gerechtigd het Covid-19 ‘vaccin’ toe te dienen en is de arts persoonlijk aansprakelijk voor alle door de betrokkene dientengevolge te lijden (letsel)schade. Het handelen van de arts is tevens een misdrijf en wordt strafbaar gesteld middels het Wetboek van Strafrecht en de Internationale Verdragen zoals onder meer de Nürnberg-Code 1947 en het Genocideverdrag van 1951.

Wanneer u of een direct familielid geconfronteerd wordt met een arts die het vaccin toe wil dienen kunt u vragen om geheel en volledig door de arts geïnformeerd te worden en verwijzen naar de patiëntenbrief (deze kunt u ook zelf aan de arts overleggen). U kunt de arts houden aan de Eed van Hippocrates en verwijzen naar de Neurenberg Code waarin gesteld is dat voor deelname aan een medisch experiment uitdrukkelijke en geinformeerde toestemming van de patient nodig is.

Bekijkt u hieronder de PDF's alle brieven. U kunt ze gebruiken om uw geliefden, uw netwerk, uw arts en/of instelling te informeren en uzelf te beschermen.

Bijlagen bij artsenbrief/informed consent brief